Home
producten
Hoe Kiezen?
contact

Dubbel vertikaal scharenstel
Dubbel horizontaal scharenstel
Lage bouwhoogte
Roestvrij stalen heftafel
Toebehoren
Hydraulische platformliften
Mobiele heftafels Stapelaars Promotie Kantelbaar platform


Algemene verkoopsvoorwaarden
Privacy
Elevation  e-mail
Algemene verkoopsvoorwaarden door Smeyers-TU b.v.
1. Algemeen:
a) Al onze verkopen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden. Iedere bestelling houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden door de klant in, onverminderd de toepasselijkheid van specifieke voorwaarden tussen ons en de klant overeengekomen.
b) De algemene voorwaarden en de bepalingen die voorkomen in de briefwisseling en andere bescheiden uitgaande van de klant zullen in geen geval voorrang kunnen hebben op onze algemene voorwaarden.
c) De eventuele gehele of gedeeltelijke niet-afdwingbaarheid van een of meer bepalingen van onze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet.

2. Afsluiten van de koop:
a) Onze offertes zijn steeds vrijblijvend, behoudens verkoop, en gelden voor een periode van 30 dagen, behoudens zo een andere termijn is overeengekomen.
b) De aan de klant verstrekte maten, gewichten en omschrijvingen hebben enkel indicatieve waarde en verbinden onze verantwoordelijkheid niet. Wij behouden ons het recht voor om bepaalde technische wijzigingen uit te voeren zonder voorafgaande goedkeuring, voor zover deze veranderingen binnen de algemene specificaties vallen en enkel ten gunste van de installatie zijn.
c) De plannen en technische gegevens die aan de klant voor of na het afsluiten van het contract overhandigd worden, blijven onze uitsluitende eigendom. Zij mogen zonder ons voorafgaand akkoord niet worden gekopieerd, nagemaakt, doorgegeven aan derden.

3. Levering - termijn:
a) De leveringstermijn wordt slechts bij wijze van aanduiding gegeven en is niet strikt van toepassing. Deze termijn wordt automatisch verlengd in geval van overmacht, staking, oorlog, natuurramp,... Eventuele vertraging in de levering zal nooit aanleiding geven tot annulatie van de bestelling of tot welkdanige schadevergoeding. In geval van definitief beletsel buiten onze wil, zullen onze verplichtingen definitief een einde nemen zonder mogelijk verhaal, om welke reden ook, vanwege de klant.
b) De termijn loopt slechts na ontvangst van alle gegevens en richtlijnen die het mogelijk maken de bestelling uit te voeren. Bovendien zijn wij van alle verplichtingen op het stuk van termijn ontslagen wanneer de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nageleefd of wanneer tijdens de uitvoering van de bestelling wijzigingen worden aangebracht.
c) Bij ontbinding van de verkoop door de schuld van de koper, is het artikel 9 van deze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing.
d) Indien de klant niet bij machte is de goederen in ontvangst te nemen, zullen deze door ons gestockeerd worden zonder dat wij verantwoordelijk zijn voor hun bewaring of onderhoud, met dien verstande dat het risico bij de klant is. Bovendien zullen wij alsdan gerechtigd zijn een vergoeding voor stockage te vorderen.

4. Aansprakelijkheid:
a) Wij zijn op generlei wijze aansprakelijk voor ongevallen veroorzaakt door of gebeurd naar aanleiding van de door ons geleverde of geÔnstalleerde goederen. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de risico’s die het gevolg zouden zijn van een ongeval, zelfs indien veroorzaakt door een verborgen gebrek, en verklaart dat hij de nodige schikkingen heeft getroffen om alle schadelijke gevolgen van dit ongeval te voorkomen.
b) Onverminderd het voorgaande kan ons geen vergoeding en/of schadeloosstelling ten laste worden gelegd voor schade, productie verlies of gederfde winst voor de klant of derde, die het gevolg is van een tekortkoming, storing of ongeval van of met het door ons geleverde of geÔnstalleerde materiaal.
c) De klant is verantwoordelijk voor de terbeschikkingstelling van de nodige infrastructuur voor de plaatsing van de door ons te leveren installatie en voor de goede werking ervan, ťťnmaal geÔnstalleerd zijnde.
d) Het transport van de goederen gebeurt op risico van de klant, welke ook het transportmiddel moge zijn.

5. Aanvaarding klachten:
a) De klant zal de geleverde goederen moeten controleren binnen 8 dagen na levering of na installatie. Bij gebreke aan schriftelijke reactie per aangetekend schrijven binnen deze termijn van 8 dagen zal het geleverde beschouwd worden als zijnde onherroepelijk aanvaard.
b) In geval van minieme gebreken, waardoor het normaal gebruik van het geleverde niet zou zijn aangetast, zal de levering beschouwd worden als zijnde aanvaard.
c) Onder voorbehoud van onze garantieverplichtingen zal de aanvaarding die plaatsvindt luidens onze algemene voorwaarden elke latere mogelijkheid tot reclamatie in hoofde van de klant automatisch uitsluiten.

6. Waarborg:
a) Onze waarborg beperkt zich tot technische gebreken en/of constructiefouten aan de goederen die op het ogenblik van de levering redelijkerwijze niet konden worden onderkend en de prestaties die door ons worden gegarandeerd. De onder garantie vallende gebreken zullen door ons worden verholpen door herstelling of vervanging van het gebrekkig onderdeel, of door toezending van een vervangingsonderdeel.
b) Ze is in elk geval beperkt tot de waarborg ons gegeven door de producent van de goederen.
c) Wij aanvaarden geen terugzending van de door ons geleverde goederen zonder onze voorafgaandelijk schriftelijke toestemming.
d) Onze aansprakelijkheid is beperkt tot nakoming van de in deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Elke aansprakelijkheid onzentwege tegenover de klant voor verlies of schade geleden door de klant tengevolge van gemiste kansen, genots- of winstderving wordt hierbij uitgesloten.
e) Onze waarborg vervalt:
 + Zodra de klant of derden veranderingen aan de goederen aanbrengt zonder onze voorafgaande toestemming.
 + Bij niet-inachtneming van bedienings- en onderhoudsvoorschriften en bij ander dan het voorziene normale gebruik.
 + Voor normale slijtage.
 + Wanneer het geleverde materiaal niet op de overeengekomen vervaldag wordt betaald.
 + Van rechtswege in geval van afstand of overdracht van het materiaal
f) Welkdanige interventie onzentwege heeft niet tot gevolg een verlenging van de garantietermijn.
g) Onder waarborg vervangen onderdelen of producten worden onze eigendom.
h) Door ons uitgevoerde herstellings- en onderhoudswerkzaamheden of andere diensten worden 6 maanden gewaarborgd op de deugdelijkheid van uitvoering van de opgedragen werkzaamheden. Op uitgevoerde inspecties, advies en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie verleend.

7. Betaling:
a) Onze facturen moeten in onze maatschappelijke zetel betaald worden.
b) Bij laattijdige betaling, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege, zonder voorafgaandelijk vereiste van ingebrekestelling, vanaf de vervaldag vermeerderd worden met de nalatigheidintresten gelijk aan de wettelijke intrest. Het totaal bedrag van het verschuldigde saldo zal onmiddellijk eisbaar zijn vanaf de wanbetaling, zonder voorafgaandelijk vereiste van ingebrekestelling, en alsdan zullen wij gerechtigd zijn de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de algehele betaling of zelfs de overeenkomst te beschouwen als zijnde gedeeltelijk of volledig onbestaand.
c) Bij ontstentenis van betaling op de vervaldag zelf, zal van rechtswege, zonder voorafgaandelijk vereiste van ingebrekestelling, een vergoeding gelijk aan 15% van het nog verschuldigde saldo met een minimum van 100 € verschuldigd zijn als forfaitair en onherleidbaar schadebeding.
d) Ten allen tijde zijn wij gerechtigd van de klant een bankgarantie te eisen tot zekerheid van zijn betalingsverplichtingen nopens de gedane leveringen.
e) De aanvaarding van wissels of van andere betalingsdocumenten brengt geen novatie met zich mede.

8. Eigendomsvoorbehoud:
a) Tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, de eigendomsoverdracht van het verkochte materiaal slechts zal plaatsvinden na volledige betaling van overeengekomen prijs, in hoofdsom, eventuele intresten en kosten.
b) Het faillissement doet geen afbreuk aan het recht van terugvordering van de eigenaar van de goederen die in het bezit zijn van de schuldenaar. (Art.101 van de Faillissementswet van 8 juli 1997).

9. Hardship:

In geval van een fundamentele wijziging van de omstandigheden die aan een van de partijen een onrechtvaardige last oplegt voortkomende uit het contract, zullen de partijen contact met elkaar opnemen om samen rechtmatige aanpassingen van de contractuele bepalingen overeen te komen. Een fundamentele wijziging van de omstandigheden betekent elke voor de partijen externe gebeurtenis die zonder twijfel op gevoelige wijze het economisch evenwicht dat oorspronkelijk tussen hen was voorzien, wijzigt. M.b.t. dit artikel zullen enkel de gebeurtenissen in rekening worden genomen die voorkomen lopende het contract of de gebeurtenissen voorafgaand aan het sluiten van het contract die door de partij die er zich op beroept rechtmatig niet aanmerking zijn genomen. Wanneer ťťn van de partijen kennis zal hebben van de tussenkomst van dergelijke gebeurtenis, zal zij dit zonder verwijl kenbaar maken aan de andere partij. Ontvangst van deze kennisgeving zal als gevolg de opschorting van de uitvoering van de overeenkomst hebben. De partijen verbinden er zich toe om vervolgens zonder verwijl toenadering tot elkaar te zoeken betreffende deze kennisgeving om de bepalingen van een contract herziening te onderhandelen en overeen te komen, alsook om het oorspronkelijk voorziene contractevenwicht te kunnen handhaven. De partijen zullen over een periode van dertig dagen beschikken om een akkoord te bereiken rond de bepalingen van een herziening, zijnde een termijn gedurende welke zij actief zullen onderhandelen. Indien bij de beŽindiging van deze periode geen akkoord wordt bereikt, zal het contract als nietig worden beschouwd.

 

10. Overmacht:

Geen partij zal verantwoordelijk zijn voor een tekort of vertraging in de uitvoering van het contract veroorzaakt door overmacht, zijnde een onvoorzienbare en onweerstaanbare gebeurtenis die zich buiten de redelijke controle bevindt van de partijen en de betrokken partij verhindert haar contractuele verbintenissen uit te voeren. Als overmacht wordt bijvoorbeeld beschouwd: onvoorzienbare natuurfenomenen (overstroming, onweer, bliksem, enz.), oorlog, invasies, revolutie, opstand, overheidsoptreden, algemene staking of gelijkaardige gebeurtenissen, epidemie, enz.

Als een dergelijk geval van overmacht zich voordoet en een partij verhindert om geheel of gedeeltelijk haar contractuele verbintenissen na te komen, of wordt geacht de toekomstige uitvoering van haar contractuele verbintenissen aan te tasten, zal deze partij (i) de andere partij behoorlijk inlichten omtrent deze overmacht zonder ongerechtvaardigde vertraging, (ii) alle nodige maatregelen nemen om de effecten van deze overmacht te minimaliseren, incl. de tussenkomst van een derde indien dit redelijk mogelijk is en (iii) de andere partij ervan in kennis stellen.

Als blijkt dat, niettegenstaande de inwerking stelling van de maatregelen en acties hiervoor vermeld, de uitvoering van het betreffend contract definitief onmogelijk is geworden of moet worden uitgesteld voor een periode van meer dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving van de overmacht, dan zal het contract door de ene of de andere partij per brief kunnen worden ontbonden middels het respecteren van een opzeggingstermijn van 15 werkdagen, met dien verstande dat de partijen hun best zullen doen om de praktische gevolgen van dergelijke ontbinding op een rechtvaardige manier rekening houdende met de omstandigheden te zullen oplossen. In alle gevallen zal elke partij de kosten en uitgaven die zij heeft gedragen sinds de tussenkomst van de overmacht tot de beŽindiging ervan of tot de datum van ontbinding van het contract zelf dragen.  

 

11. Ontbinding:
a) Al wat voorzien is in de algemene verkoopsvoorwaarden ontneemt ons niet het recht ingeval van wanbetaling of laattijdige betaling, te opteren voor de ontbinding van de overeenkomst met verplichting tot betaling van een schadevergoeding.
b) De verkoop zal van rechtswege en automatisch ontbonden zijn, onmiddellijk na kennisgeving van de ontbinding aan de klant per aangetekend schrijven.
c) Telkenmale de klant een bestelling afzegt of de bestelde goederen niet in ontvangst neemt of zich schuldig maakt aan contractuele wanprestatie, of in geval wij opteren voor de ontbinding van de overeenkomst, zal de klant automatisch en van rechtswege ten titel van forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn het bedrag gelijk aan 20% van de overeengekomen prijs exclusief BTW met een minimum van 500 €, en zal de klant tevens gehouden zijn tot betaling van alle kosten voor terugname van de geleverde toestellen en/of herstel van de goederen in hun oorspronkelijke staat, dit alles ongeacht ons recht om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst na te streven.

12. Toekenning van rechtsmacht:
a) Elk geschil zal uitsluitend onder de bevoegdheid vallen van de Rechtbank van het arrondissement waarin onze zetel gevestigd is, tenzij wij zelf, optredend als eiser, zouden verkiezen het geding bij gelijk welke andere bevoegde Rechtbank aanhangig te maken, zelfs in geval van tussenvordering of van een beroep op de waarborg of wanneer er meerdere verweerders zijn.
b) Al onze contracten vallen onder toepassing van de Belgische wetgeving.
-------------